Slingshot Club Kralupy nad Vltavou

Dokumenty + Archiv

Aktuality Plán akcí Výsledky soutěží Galerie ČMP Dokumenty a archiv Pokec

 

Stanovy sportovního klubu Slingshot Club
Kralupy nad Vltavou


Čl. 1
Název a forma sportovního klubu
Sportovní klub „Slingshot Club Kralupy nad Vltavou” (dále jen „klub“) je nevýdělečnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Klub je součástí zapsaného spolku ( Česko - moravský prak z.s. IČ 04023986 ).

Čl. 2
Poslání a cíle sportovního klubu
Posláním klubu je sdružovat příznivce střelby z praku, šíření tohoto sportovního oboru, získávání nových členů, pořádání lokálních, národních i mezinárodních soutěží a rozvoj volno časových aktivit členů a přívrženců. Spolupracovat s jinými přívrženci podobných aktivit v ČR i se zahraničními osobami a sdruženími podobného zaměření, zejména pak se spolkem „Česko - moravský prak z.s.“ a s „ Evropskou asociací tradičních sportů a her ETSGA“.
Činnosti klubu jsou určeny stanovami klubu „ Slingshot club Kralupy nad Vltavou “

Čl. 3
Sídlo sportovního klubu
Sídlem klubu je: Sídl. U Cukrovaru 1065, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Ing.Florián Jaroslav

Čl. 4
Formy činnosti sportovního klubu
Formami činnosti klubu jsou zejména:
a) sjednocovat pravidla střelby a soutěží,
b) zajišťovat informační, technický a odborný servis pro členy
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
d) organizování lokálních, mistrovských i mezinárodních soutěží ve střelbě z praku
e) získávat nové přívržence a členy v ČR i v zahraničí

Čl. 5
Členství ve sportovním klubu
Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy výbor klubu rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. U zájemců o členství mladších 15 let musí být přihláška podepsána zákonným zástupcem žadatele, taktéž tímto zástupcem, nebo jinou osobou starší 18 let, doprovázena na pořádané sportovní akce.
Výbor klubu o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Zakládajícím členem klubu je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
Člen klubu má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti klubu, volit výbor klubu a další orgány klubu a být volen do těchto orgánů,
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti klubu,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti klubu.

Člen klubu je povinen zejména:
- dodržovat stanovy,
- hájit a rozvíjet ideály tradičních sportů a her,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
Čl. 6
Zánik členství ve sportovním klubu
Členství zaniká na základě oznámení člena klubu o ukončení členství v klubu, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
Čl. 7
Orgány sportovního klubu
1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor klubu, případně tento výbor klubu odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti klubu a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti klubu na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet klubu na příští období,
g) zvolila čestné členy klubu, rozhodla o vyloučení člena klubu,
h) rozhodla o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně
i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
2. Zasedání členské schůze klubu svolává výbor klubu. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor klubu náhradní členskou schůzi do dvou týdnů ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů klubu podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení klubu s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
5. Činnost klubu mezi členskými schůzemi řídí výbor klubu, který si volí ze svého středu předsedu a pokladníka. V kompetenci výboru klubu je také předsedu, nebo pokladníka odvolat.
6. Výbor klubu je nejméně tříčlenný. Jeho funkční období je pětileté. Výbor klubu se schází dle potřeby. Výbor klubu může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru klubu je předseda klubu povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru.
8. Předseda klubu je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje klub ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený výborem klubu.
Čl. 8
Hospodaření sportovního klubu
1. Klub hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob i případných dotací, či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti klubu, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor klubu členy klubu na každé členské schůzi.
3. V případě zániku klubu je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. regionálně nejbližšímu spolku nebo klubu stejného zaměření.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne: 25. 04. 2015

 

Pravidla pro soutěže Ftefan‘s cup


Soutěž - Ftefan‘s cup - je soutěž o putovní pohár maskota sportovního klubu „ Slingshot club “ Kralupy nad Vltavou

1. Každý střelec absolvuje v závodě 3 kola, a to libovolným prakem bez vodící rampy a vodítka, s volným jazykem praku.
Soutěž je postavena na dvou základních úrovních.
* soutěž jednotlivců ( kat. muži a ženy )
* soutěž družstev + Ftefan‘s cup
Její součástí je též dětská soutěž, která proběhne v přestávce mezi prvním a druhým popř.
třetím kolem soutěže jednotlivců.
2. V každém kole střílí střelec 10 ran na originální prakový terč 50x50 cm s kruhy ze vzdálenosti 10 m, výška středu terče od země je 150-160 cm.
Celkový výsledek vznikne součtem bodů dosažených v každém kole. Maximálně lze v závodě
dosáhnout 300 bodů. Po ukončení každé jednotlivé střelby pomocní rozhodčí sundají zasažené
terče a dodají k vyhodnocení hlavnímu rozhodčímu, poté jsou výsledky zapsány do
celkové výsledkové listiny.
Každý terč je označen číslicí shodující se s registračním ( pořadovým ) číslem střelce.
V případě shodného počtu bodů u dvou a více střelců se rozhoduje v rozstřelu ve všech kategoriích
pouze do 3-ho místa - 5 ran na originální prakový terč, vzdálenost 10m.
3. Každý střelec po registraci do soutěže a zaplacení startovného ve výši 100,- Kč obdrží registrační (pořadové) číslo. Soutěže družstev a tzv. „ Ftefan‘s cup “ se může zúčastnit soutěžící, který se zúčastnil základní soutěže a doplatil startovné 50, - Kč.
Střílí se jedno kolo, 10 ran ze vzdálenosti 10m na originální prakový terč ( tzv. 4-té kolo )
4. Tří členná družstva do „ Ftefan‘s cup “ budou losována ze 3 výkonnostních košů podle umístnění
v základní soutěži.
5. Na střeliště nastupují střelci podle obdrženého registračního (pořadového) čísla ve vzestupném pořadí, v případě, že střelec nebude v okamžiku zahájení své položky plně připraven na střelišti, rozhodne hlavní rozhodčí o jeho diskvalifikaci.
6. Před začátkem položky rozhodčí předá střelci střelivo (pokud střelec nepoužívá vlastní schválené) a určí mu terč, do kterého bude střílet.
7. Střelivem se rozumí ocelová kulička ráže 11,9mm. Pořadatel souhlasí s použitím vlastní munice
střelce - kuličky ( ocel, olovo, sklo ) ráže 8 - 12,0mm . Jiný druh munice se zapovídá !
8. Střelecké položky začínají na pokyn hlavního rozhodčího nebo jeho zástupce.
9. Po ukončení všech položek se provede celkové vyhodnocení :
A. - Základní soutěž = součet bodů v kolech 1 až 3 ( kat.
muži a ženy ).
B. - Soutěž družstev = součet bodů družstva v kole 4
C. – Ftefan‘s cup = součet bodů družstva ze všech 4 kol
10. Úspěšný zásah je takový, který zasáhne papírový originální prakový terč do kruhů.
11. Pokud střelec zasáhne jiný terč, než který mu byl rozhodčím určen a v daném terči je více než 10 zásahů maže se zásah s nejvyšší hodnotou.
12. V případě činnosti, která je nutná pro chod soutěže ( sundání použitých, nebo upevnění nových terčů ) a rovněž z důvodu bezpečnosti střelců, diváků apod., hlavní rozhodčí nebo jeho zástupce přeruší probíhající položku. Položka pokračuje po ukončení těchto činností nebo jiných, která umožní další průběh soutěže.
13. V případě závady na praku střelce, který absolvuje svoji položku, střelec nahlásí závadu
rozhodčímu a dále v položce nepokračuje. Položku dokončí až po skončení celého kola.
14. Každý střelec je povinen dbát bezpečnosti osob i své vlastní a manipulovat s prakem tak, aby neohrozil život a zdraví své i ostatních osob.
15. Je zakázáno střílet na jiných místech, než na střelišti, nebo v prostoru určeném pořadatelem.
16. V případě, že střelec poruší ustanovení odstavce 14. a 15., bude ze soutěže diskvalifikován.
17. Pokud se střelec před závodem nebo v jeho průběhu přivede do podnapilého stavu, ve kterém nebude schopen ovládat své chování nebo bude rušit průběh soutěže nebo ohrožovat bezpečnost osob, bude ze soutěže diskvalifikován a vykázán z místa konání soutěže.
18. V případě pohybu osob nebo zvířat ve střelišti nebo v jeho blízkosti, je střelec povinen zastavit střelbu a informovat neprodleně rozhodčího nebo hlavního rozhodčího.
19. Protesty a stížnosti lze v průběhu závodu podat ústně i písemně hlavnímu rozhodčímu spolu se složením 100 Kč zálohy, která v případě oprávněnosti protestu či stížnosti bude vrácena zpět. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele soutěže. O protestech a stížnostech rozhodnou všichni rozhodčí svým usnesením, pro které je třeba získat nadpoloviční počet hlasů.

 

 

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016